Heat map Flanders ready to be used

News06-06-2016

In opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakte VITO/EnergyVille in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een overzicht van de potentieel interessante plaatsen voor warmtenetten. Dit heeft geleid tot ‘de warmtekaart Vlaanderen’, die energie-efficiëntie en groene warmte een duw in de rug geeft. “Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, wil Vlaanderen een derde van de doelstelling hernieuwbare energie met groene warmte invullen. Ik ben dan ook blij de warmtekaart Vlaanderen vandaag te kunnen voorstellen. Het is een bruikbare tool die lokale beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigt energieverspilling te beperken door de potentieel interessantste gebieden voor warmtenetten verder onder de loep te nemen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein.

Een warmtenet kan ‘verloren’ warmte, bijvoorbeeld van verbrandingsovens, grote bedrijven en elektriciteitscentrales transporteren naar nabije plaatsen met een warmtevraag. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt de stoom of het warm water naar woningen en bedrijven. De restwarmte wordt zo op een andere plaats ingezet voor ruimteverwarming, voor sanitair warm water of voor industriële processen.

Voor de warmtekaart werd eerst de warmtevraag van burgers en bedrijven bekeken, daarna werd het beschikbare aanbod van restwarmte (afvalverbranding, processen in grote bedrijven en van elektriciteitscentrales) aangeduid. Elk gebied in Vlaanderen kreeg een kleur, die overeenstemt met de mate waarin een warmtenet interessant kan zijn. Ook de mate waarin warmtekrachtkoppeling (WKK) rendabel kan zijn, werd mee in overweging genomen. Bij WKK wordt tegelijk elektriciteit en warmte geproduceerd. De warmte kan ter plaatse gebruikt worden of, zoals restwarmte, via een warmtenet vervoerd worden.

De warmtekaart van VITO/EnergyVille wijst vele locaties in Vlaanderen als potentieel rendabel aan. De oranje en rode gebieden op de kaart geven de meest kansrijke gebieden weer. Plaatsspecifieke haalbaarheidsstudies blijven nodig om de eerste inschatting aan de werkelijkheid te toetsen. De warmtekaart is immers gebaseerd op algemene Vlaamse parameters en geeft dus geen definitief oordeel.

Bekijk de warmtekaart en het volledige VITO-rapport via www.energiesparen.be/warmtekaart.

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.