Projecten

Op deze website vind je voorbeelden van onze meer opvallende of juist demonstratieve projecten. Contacteer ons gerust als je vragen hebt over een project of onderzoek dat niet in de lijst zit.

 


 • IndustRE

  In de vraag naar elektriciteit door grote industriële gebruikers ziet IndustRE het potentieel aan flexibiliteit als een kans die – door innovatieve businessmodellen – de integratie en verdere groei kan bewerkstelligen van duurzame energie, en dat terwijl de industriële elektriciteitskosten verlaagd worden. In dit project werkt de elektriciteits-intensieve industrie in Europa nauw samen met de duurzame energiesector om een gemeenschappelijke grond te vinden en voordelige situaties te creëren voor beide partijen.

  industre_logo
  Domein: Strategie & Markten
  Periode: 15-12-2014 tot 31-12-2017
 • GeoWatt, onderzoek rond thermische netten van de vierde generatie

  GeoWatt doet onderzoek naar thermische netten van de vierde generatie waarbij de lokale vraag naar warmte/koude van groepen gebruikers met het aanbod in evenwicht gebracht wordt. Het gebruik van fossiele energie kan sterk gereduceerd worden door maximaal hernieuwbare energie te integreren (geothermie, zonnewarmte…) , maximaal energie te hergebruiken (door benutting van restwarmte/koude) en door aangepaste buffermechanismen in het netwerk in te zetten. Binnen GeoWatt ontwikkelen we innovatieve concepten en tools om de efficiëntie van thermische netten verder te verhogen, waarbij we de risico’s, investerings- en operationele kosten beperken en het comfort van de eindgebruiker behouden of verhogen. GeoWatt zal proof-of-concepts van innovatieve technologische concepten ontwikkelen die als katalysator zullen dienen voor interacties met de lokale industrie en voor het aantrekken van internationale industriële partners.

  Domein: Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • Naar een duurzame energievoorziening in steden

  Het project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' maakt deel uit van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) en biedt EnergyVille de mogelijkheid om een nog beter geïntegreerd toponderzoekscentrum te worden, met een labo-infrastructuur van 1.400 m², geavanceerde apparatuur, deskundige teams en 14 baanbrekende demo's, die in nauwe samenwerking met de lokale industrie werden ontwikkeld. Het onderzoek zal uiteindelijk heel wat internationale industriële partners aantrekken. Dit project is een samenwerking van KU Leuven, VITO, imec en UHasselt en ontvangt steun van de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Provincie Limburg.

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • SmarThor, ict-platform voor geïntegreerde sturing van multi-energiesystemen

  In het SmarThor-project ontwikkelt EnergyVille een ict-platform dat een volledig geïntegreerd multi-energiesysteem kan aansturen, gebruik makend van EnergyVilles eigen algoritmes. We beogen real-life en goed functionerende demo’s in woonwijken of bedrijventerreinen met optimaal functionerend energiesysteem, dat wil zeggen dat de verschillende energiebronnen, thermisch en elektrisch, er optimaal op elkaar en op het verbruik zijn afgestemd. De eerste van die demo's zal zich op Thor Park zelf bevinden en is in anno 2016 in volle ontwikkeling. Dankzij een koppeling met de labo’s van EnergyVille kan het systeem ook telkens bijgestuurd worden als nieuwe inzichten zich aandienen. 

  Domein: Netwerken, Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-06-2015 tot 31-05-2018
 • REnnovates: Flexibele energieneutrale districten

  REnnovates is een Europees H2020 project dat gefinancierd wordt in het kader van het onderwerp Energy Efficient Buildings (2015), subsidieovereenkomst 680603. Het project bouwt verder op het initiatief Stroomversnelling en toont hoe flexibiliteit op het niveau van het gebouw en de buurt gebruikt kan worden om de uitdagingen voor het laagspanningsnet te verzachten. De uitdagingen in kwestie komen voort uit de renovatie van oude gebouwen in volledig elektrische (geen gas) nul-op-de-meter-woningen

  logo REnnovates
  Domein: Opslag, Strategie & Markten, Gebouwen en Districten
  Periode: 01-09-2015 tot 31-08-2018
 • SmartNet

  Het SmartNet project zal verschillende interactieschema’s tussen TSO’s en DSO’s met betrekking tot ondersteunende diensten rond het distributienet voorstellen en analyseren. Dit is inclusief testen in laboratoria en veldtesten in Italië, Denemarken en Spanje. Een dergelijke coördinatie en informatie-uitwisseling tussen transmissie- en distributiesysteemoperatoren wat betreft intermitterende hernieuwbare energiebronnen, flexibele belasting en lokale netstatus wordt steeds belangrijker om een efficiënt, effectief en veilig energiesysteem te garanderen.

  Domein: Netwerken, Strategie & Markten
  Periode: 01-01-2016 tot 31-12-2018
 • MATChING

  Energieopwekking is een sector die grote hoeveelheden water vereist: water koelen voor energieproductie neemt 45% van de totale waterwinning in Europa in, goed voor een tweede plaats (de eerste plaats gaat naar landbouw). MATChING of “Material & Technologies for Performance Improvement of Cooling Systems performance in Power Plants” is een project gesteund door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie. Het doel van het project is de vraag van de energiesector naar koelwater te verminderen door innovatieve technische oplossingen in thermische en geothermische centrales. In totaal zullen 16 partners verspreid over Europa bijdragen aan het succes van het project en helpen om het ambitieuze doel te vervullen.

  Domein: Netwerken, Strategie & Markten, Materialen & Componenten
  Periode: 01-03-2016 tot 31-08-2019
 • Energiebalans Vlaanderen

  De belangrijkste referentie voor energiegegevens in Vlaanderen is de jaarlijkse energiebalans die EnergyVille in opdracht van het Vlaamse Gewest opmaakt. Dat document bevat een inventaris van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (WKK). De energiebalans geeft een algemeen overzicht van het energiegebruik en van de productie van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen voor de belangrijkste sectoren. 

  Domein: Strategie & Markten
  Periode: 01-01-1998
 • Ondersteuning van het energiebeleid voor het Vlaams Energieagentschap.

  Deze opdracht heeft als doel het Vlaams Energieagentschap (VEA) te ondersteunen bij de herziening van zijn beleid inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

  Domein: Strategie & Markten
  Periode: 01-01-2000
 • MilieuKostenModel voor de Vlaamse regering

  Sinds 2001 ontwikkelt, onderhoudt en gebruikt EnergyVille het MilieuKostenModel voor de Vlaamse regering. Het model was een zeer kostbaar instrument in talrijke studies over emissie en de toekomstige energievoorziening in Vlaanderen.

  MilieuKostenModel cover
  Domein: Strategie & Markten
  Periode: 01-01-2001 tot 31-12-2020

Deel dit bericht
Deel dit bericht